Poniedziałek, 3.8.2020
Name days: Augustyn / Nikodem / Lidia
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Zawieszenie zajęć w Oddziale przedszkolnym

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Zarządzenie Nr 14/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie

z dnia 5 maja2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Droszewie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                     Lidia Biela – dyrektor szkoły